Umowa na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej w MPEC Nowy Sącz – etap 2” została podpisana 28 lipca pomiędzy NFOŚIGW a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

Przyznane dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 2 564 560,50 zł (85% kosztów kwalifikowanych). Całkowity koszt projektu wyniesie ok. 3,8 mln zł brutto, z czego koszt kwalifikowany stanowi 3 017 130 zł. Pozostała kwota przedsięwzięcia zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki. MPEC w Nowym Sączu otrzyma dotację w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, dla którego NFOŚiGW jest Instytucją Wdrażającą.

Projekt obejmuje likwidację wymiennikowni grupowej i sieci niskoparametrowej. Wykonanie 23 węzłów dwufunkcyjnych oraz budowę i modernizację 1,2 km sieci ciepłowniczej. Zlikwidowane zostaną też trzy wymiennikownie grupowe: I Brygady 14, I Brygady 20, Korzeniowskiego 10. Zastosowana pełna automatyka pogodowa pozwoli zmniejszyć zużycie ciepła przez odbiorców i zapewni oszczędności.

Ostatecznie nastąpi ograniczenie występowania ubytków wody sieciowej oraz zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych.

Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 13 625,00 GJ/rok, tlenków siarki o 3 683 kg/rok i tlenków azotu o 1 593 oraz spadku emisji pyłów o 0,29 Mg/rok. Ponadto nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych o 1 018 tony równoważnika CO2/rok.

W Nowym Sączu będzie modernizowana lokalna sieć ciepłownicza

Czytaj więcej

Skomentuj