Produkcja paliw alternatywnych z odpadów i związana z tym kwestia utraty przez tego typu paliwa statusu odpadu budzi zainteresowanie branży zarówno odpadowej, jak i energetycznej już od wielu lat. Jednak na gruncie tego zagadnienia pojawia się szereg wątpliwości, które wymagają rozmów i precyzyjnych ustaleń. Zapytaliśmy o nie zainteresowane strony. Do tematu jeszcze zapewne wrócimy.

Istnieje duża pokusa wykorzystania możliwości, jakie daje art. 6 dyrektywy ramowej o odpadach (2008/98/WE) oraz art. 14 naszej ustawy o odpadach w odniesieniu do paliwa wytworzonego z odpadów i uznania go za „normalne” paliwo, a nie odpad. Takie postępowanie pozwoliłoby uprościć formalności związane ze stosowaniem paliwa z odpadów w wielu obiektach energetycznych i ciepłowniczych. Z drugiej jednak strony uznanie, że paliwo wytworzone z odpadów nie jest już odpadem, powoduje, że w odniesieniu do warunków spalania nie obowiązują już przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu, a w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów jak dla źródeł spalania paliw (załączniki 1-4), a nie jak dla procesów spalania lub współspalania odpadów (załączniki 7-8).

Wykonany w 2011 r. przez austriacki urząd ochrony środowiska na zlecenie Komisji Europejskiej raport (Stoiber H. i in.: Study on the Suitability of Different Waste-derived Fuels for End-of-Waste Status in accordance with article 6 of the Waste Framework Directive. Umweltbundesamt. Wiedeń 2011) wskazał na zagrożenia środowiskowe, jakie może nieść za sobą utrata statusu odpadu przez paliwo wytworzone z odpadów, i zdecydowanie odradza wykorzystanie takiej możliwości. Zdaniem autorów raportu, utrata statusu odpadu przez paliwo wytworzone z odpadów wymagałaby istotnego zaostrzenia przepisów regulujących emisję z procesu ich spalania. Stąd Komisja Europejska nie rekomenduje zastosowania procedury utraty statusu odpadów w stosunku do paliw wytworzonych z odpadów.

Odpady, a także paliwo wytworzone z odpadów w porównaniu do węgla kamiennego zawierają znacznie więcej chloru, a także brom. Skutkiem tego jest znacząco wyższa emisja metali ciężkich w postaci chlorków i bromków. Duża zawartość chloru przy niskiej zawartości siarki w paliwac h z odpadów powoduje także znacznie większą emisję dioksyn i furanów z procesu spalania. Z kolei spora zawartość metali lekkich (sód, potas, magnez, wapń) w odpadach (a także w biomasie) powoduje osadzanie kwaśnych depozytów w postaci chlorków i bromków tych metali (niska temperatura topnienia) na powierzchniach przegrzewaczy, co skutkuje przyspieszoną ich korozją. Biorąc pod uwagę wskazane powyżej fakty, wydaje się, że lepiej dla nas wszystkich, a przede wszystkim dla środowiska, byłoby, by paliwo wytworzone z odpadów w dalszym ciągu pozostało odpadem i spalane było z zachowaniem wszelkich regulacji prawnych dotyczących termicznego przekształcania odpadów.

Wykorzystanie potencjału paliwa alternatywnego jako narzędzia realizacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym jak najbardziej wychodzi naprzeciw potrzebom polskich przedsiębiorstw gospodarki odpadami, którym nie zaproponowano innych konkretnych alternatyw dotyczących zagospodarowania rosnącej od lat, olbrzymiej nadwyżki frakcji palnej odpadów. Ponadto, w opinii Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, doprowadzi to do zmniejszenia kosztów w gospodarce odpadami i da możliwość produkcji tańszej energii dla mieszkańców. Dlatego KIGO od lat postuluje o stworzenie stabilnych warunków prawnych i organizacyjnych dla wykorzystania frakcji palnej odpadów w systemach energetycznych, cieplnych oraz w przemyśle energochłonnym, oczywiście stawiając warunek usunięcia z niej opakowań możliwych do poddania recyklingowi zgodnie z dyrektywą ROP i wymaganiami prawnymi. Uważamy, że należy wykorzystać istniejącą w naszym kraju infrastrukturę do produkcji i przesyłania ciepła, a odzyskana energia w postaci ciepła, energii elektrycznej lub biop...