Wybrane wyroki i postanowienia sądowe, omówienie, zapowiedzi i komentarze do projektów nowych aktów prawnych dotyczących ochrony środowiska i związanych z gospodarką komunalną.

Czy samorządy mogą ustanawiać uchwały ustalające wysokość opłaty za odprowadzaną „deszczówkę”?
Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 24 marca 2022 r. (sygn. akt III Sa/Po 1607/21 oraz III Sa/Po 1608/21).
 

Problematyka ustanawiania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych już od kilku lat jest osią gorących debat nie tylko w środowisku samorządowym. Sprawa dyskutowana jest szerzej także pośród właścicieli posesji. Odnotujmy, że w ostatnich tygodniach pojawiły się nowe interesujące wyroki dotyczące tej problematyki, wydane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, które warto nieco szerzej omówić w ramach czerwcowego „Przeglądu prawa”. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w K. (dalej jako „Spółdzielnia”) wniosła do sądu administracyjnego skargę na uchwałę Rady Miasta K. z 25 listopada 2020 r. nr 442 w sprawie przyjęcia regulaminu odprowadzania wód opadowych i roztopowych (dalej jako „uchwała nr 442”) oraz skargę na uchwałę Rady Miasta K. z 27 stycznia 2021 r. nr 476 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji deszczowej pozostającego w posiadaniu Zarządu Dróg Miejskich w K.(dalej jako „uchwała nr 476”).

Ściek czy nie ciek?

Osią sporu pomiędzy Spółdzielnią a miastem była możliwość wprowadzenia w wyżej wymienionych  uchwałach opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, czyli po prostu tzw. deszczówki, do miejskiej kanalizacji deszczowej. W wyniku wejścia w życie Ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DzU z 2017 r. poz. 1566) dotychczas zaliczana do kategorii ścieków deszczówka została wyłączona z definicji ścieków. Tym samym automatycznie zniesiona została także możliwość ustanawiania opłat za odprowadzanie tej kategorii wód mocą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

W związku z dalszym ponoszeniem kosztów za zagospodarowania deszczówki, poszerzonym dodatkowo o nową opłatę za usługi wodne związane z jej odprowadzaniem do wód, miasto K. postanowiło uchwalić uchwały zawierające między innymi zasady pobierania i wysokość opłat za usługę odprowadzania deszczówki przez mieszkańców do miejskiej sieci kanalizac...