Poniższe opracowanie kontynuuje analizy z dwóch poprzednich numerów „Przeglądu Komunalnego”, uwzględniające zmiany wprowadzone ustawą nowelizującą z listopada 2021 r. (Ustawa z 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw – DzU z 2021 r. poz. 2151, dalej jako now. u.o. XI 2021) do ustawy o odpadach (Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – t.j. DzU z 2022 r. poz. 699, z późn. zm., dalej jako u.o.). 

Zmiany te wywołane były nowelizacją dyrektywy ramowej (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy – Dz. Urz. UE L z 2008 r. nr 312, str. 3, z późn. zm., w wersji uwzględniającej zmiany wynikające z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z 30 maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów – Dz. Urz. UE L z 2018 r. nr 150, str. 109).

Gleba i materiały wydobyte

Kolejny praktyczny problem powiązany z gospodarowaniem odpadami budowlanymi dotyczy postępowania z ziemią pochodzącą z terenu budowy, w pierwszym rzędzie z warstwą ziemi zdjętej z powierzchni. Artykuł 2 pkt 3 u.o. z mocy ustawy generalnie wyłącza z kategorii odpadów „niezanieczyszczoną glebę i inne materiały występujące w stanie naturalnym, wydobyte w trakcie robót budowlanych&rdq...