W zależności od zakresu zamówienia na usługi odpadowe albo zamawiający w dokumentach zamówienia (zamówienie na odbiór odpadów), albo wykonawca w ofercie (zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów) zobowiązani są do wskazania instalacji, w szczególności instalacji komunalnej, do której lub których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie je przekazywać (art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej potwierdza, że ofertowej deklaracji wykonawcy dotyczącej instalacji nie można traktować jako oświadczenia informacyjnego i stanowi ona element konstytuujący ofertę. 

Obowiązek ustawowy

Przepis art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), w przypadku przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obliguje zamawiającego do zobowiązania wykonawców do wskazania w ofercie instalacji, w tym instalacji komunalnych, do których nastąpi przekazanie odebranych odpadów komunalnych. Przepis, w zasadniczo niezmiennej treści, funkcjonuje od dnia wejścia w życie Ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nie został on uchylony ani istotnie zmieniony m.in. wraz z deregionalizacją zagospodarowywania odpadów komunalnych. Można zatem uznać go za trwały komponent zamówieniowych regulacji u.c.p.g. 

Przepis ten jest bezpośrednio kierowany nie do wykonawców, lecz do zamawiających, którzy muszą zapewnić, aby już na etapie składania ofert wykonawcy zobowiązani byli ujawnić instalacje, do której lub których nastąpi przekazanie odpadów. Zamawiający musi zatem w dokumentach zamówienia nakazać wykonawcom wskazanie instalacji. Wykonawcy wobec takiego zobowiązania o charakterze przedkontraktowym muszą w ofercie wskazać stosowne instalacje.

Istota deklaracji ofertowej 

W ocenie autora, za konstrukcyjnym charakterem ofertowej deklaracji wykonawcy dotyczącej instalacji przemawia w szczególności brzmienie art. 6d ust. 4 pkt 5 u.c.p.g., który stanowi, że zamawiający obowiązany jest zobowiązać wykonawcę do wskazania instalacji w ofercie. Jednocześnie przepis ten przewiduje również, że są to instalacje, „do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady”.

W konsekwencji należy uznać, że deklaracja stanowi oświadczenie wykonawcy wskazujące sposób realizacji zamówienia i ma równie doniosłe znaczenie prawne co np. zaoferowana cena jednostkowa realizacji zamówienia (cena za 1 Mg odpadów) czy zadeklarowanie (w tym na potrzeby premiowania ofert) realizacji zamówienia z wykorzystaniem określonej kategorii pojazdów. Deklaracja ta stanowi ofertowe zobowiązanie się wykonawcy do skonkretyzowanego, już na etapie składania ofert, sposobu realizowania zamówienia. W konsekwencji deklaracja ta ukazuje wiążący sposób realizacji zamówienia (założenia logistyczne), które mogą emanować chociażby na weryfikację posiadania przez zaoferowaną cenę przymiotów rażąco niskiej czy analizę zgodności oferty z wymogami zamówienia (np. w zakresie zapewnienia możliwości zagospodarowania wszystkich frakcji odpadów czy też zapewnienia zagospodarowania odpadów komunalnych w instalacjach spełniających ustanowione w dokumentach zamówienia wymogi).

Nie można przyjąć, że oświadczenie wykonawcy ma jedynie informacyjny charakter. Taki charakter posiadają takie elementy oferty jak: oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji SWZ; oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO czy deklaracja co do kwalifikowania się wykonawcy do grona mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw. 

Z pewnością takiego charakteru nie ma oświadczenie dotyczące instalacji, do których nastąpi przekazanie odpadów. Należy bowiem uwzględnić, że chociażby ze względu na treść art. 6f ust. 1a pkt 5 u.c.p.g. deklaracja ofertowa dotycząca instalacji kształtuje treść przyszłej umowy. Zgodnie ze wskazanym przepisem, umowa na odbiór i ...