W zależności od zakresu zamówienia na usługi odpadowe albo zamawiający w dokumentach zamówienia (zamówienie na odbiór odpadów), albo wykonawca w ofercie (zamówienie na odbiór i zagospodarowanie odpadów) zobowiązani są do wskazania instalacji, w szczególności instalacji komunalnej, do której lub których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będzie je przekazywać (art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). 

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej potwierdza, że ofertowej deklaracji wykonawcy dotyczącej instalacji nie można traktować jako oświadczenia informacyjnego i stanowi ona element konstytuujący ofertę. 

Obowiązek ustawowy

Przepis art. 6d ust. 4 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.), w przypadku przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, obliguje zamawiającego do zobowiązania wykonawców do wskazania w ofercie instalacji, w tym instalacji komunalnych, do których nastąpi przekazanie odebranych odpadów komunalnych. Przepis, w zasadniczo niezmiennej treści, funkcjonuje od dnia wejścia w życie Ustawy z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Nie został on uchylony ani istotnie zmieniony m.in. w...