Rozwój recyklingu bioodpadów, inaczej zwany biorecyklingiem, jest niezwykle istotnym elementem gospodarki o obiegu zamkniętym. Kryzys energetyczny sprawił, że wzrosło zainteresowanie inwestycjami w biogazownie, mimo że koszty inwestycyjne tych instalacji są wyższe niż w przypadku kompostowni. Polska szuka odpowiedzi na oba biorecyklingowe wyzwania.

Problem biorecyklingu został dostrzeżony przez Unię Europejską, która 30 maja 2018 roku przyjęła dyrektywę (UE) 2018/851 zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów. Warto szczegółowo przyjrzeć się części artykułu 22 tej dyrektywy, który ma następujące brzmienie1:

„1. Państwa członkowskie zapewniają, aby najpóźniej od dnia 31 grudnia 2023 r. i z zastrzeżeniem art. 10 ust. 2 i 3 bioodpady były segregowane i poddawane recyklingowi u źródła lub selektywnie zbierane i niemieszane z innymi rodzajami odpadów.

Państwa członkowskie mogą zezwolić, by odpady o podobnych właściwościach biodegradacyjnych i możliwościach kompostowania, spełniające odpowiednie normy europejskie lub wszelkie równoważne normy krajowe dotyczące opakowań nadających się do kompostowania i biodegradacji, były zbierane razem z bioodpadami. 

2. Państwa członkowskie podejmują zgodnie z art. 4 i 13 środki mające na celu: 

1. ...