Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona centralny regulator cen.

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw została przyjęta przez Sejm 27 października 2017 r. Wprowadza ona instytucję centralnego regulatora taryf za wodę i ścieki. Będą nim jednostki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Taryfy mają być ustalane na 3 lata. Zapis ten wzbudził mocne protesty w sektorze wodno-kanalizacyjnym. Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” proponowała zmianę – wprowadzenie możliwości ustalania taryf na rok, jednak pomysł ten, podobnie jak inne postulaty Izby nie został uwzględniony w procesie legislacyjnym.

CZYTAJ TAKŻE: IGWP zgłosiła 29 uwag do projektu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

W ubiegłym tygodniu o niepodpisywanie ustawy zwrócił się do Prezydenta Związek Miast Polskich. Samorządowcy zwracali uwagę na to, że ważne zadanie własne gmin, czyli zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji, przekazywane jest instytucji rządowej, która nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jego realizację. Według ZMP pozostaje to w sprzeczności z konstytucyjnymi zasadami pomocniczości, decentralizacji oraz samodzielności jednostek samorządu terytorialnego.

CZYTAJ TAKŻE: Związek Miast Polskich prosi prezydenta o weto w sprawie uzzw

Wśród  kompetencji centralnego regulatora jest też m.in. opiniowanie projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi, a odbiorcami usług, czy wymierzanie kar finansowych za zawyżanie cen oraz nieprzestrzeganie obowiązku konieczności zatwierdzenia ich przez organ regulacyjny.

Dodatkowo regulator będzie monitorował całą branżę i tworzył raporty dotyczące warunków wykonywania działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Ustawa wejdzie w życie 14 dni po publikacji w dzienniku ustaw.

AKTUALIZACJA 27.11.2017

Ustawa została opublikowana w dzienniku ustaw, oznacza to, że wejdzie w życie 12 grudnia.

Paweł Chudziński (Aquanet): jestem zwolennikiem regulatora, ale…

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj