Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o elektromobilności. Głównym celem ustawy jest propagowanie elektromobilności w Polsce oraz transportu z wykorzystaniem paliw alternatywnych.

Głównym celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy unijnej w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Przepisy określają też warunki rozwoju i zasady rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie oraz ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym.

Po pierwsze infrastruktura

Infrastruktura dla paliw alternatywnych ma w początkowej fazie powstawać w aglomeracjach miejskich, na obszarach gęsto zaludnionych i wzdłuż najważniejszych dróg.

Ustawa w tym kontekście koncentruje się na stacjach ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacjach gazu ziemnego. Ustawa przewiduje, że budowa i utrzymanie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz przedsięwzięcia niezbędne do przyłączania do sieci punktów ładowania są celem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.


Elektromobilność to główny temat najnowszego wydania czasopisma “Energia i Recykling”. Zamów już teraz!

Energia i Recykling okładka


Ponadto przepisy mówią, że budynki użyteczności publicznej oraz budynki mieszkalne wielorodzinne (usytuowane w gminach o określonej wielkości) i związane z nimi stanowiska postojowe projektuje się i buduje, zapewniając moc przyłączeniową pozwalającą wyposażyć te stanowiska w punkty ładowania. Ustawa wprowadza też obowiązek opracowania przez operatorów systemu dystrybucyjnego gazowego programu budowy stacji gazu ziemnego.

Przepisy wyznaczają też zasady informowania konsumentów o paliwach alternatywnych, sposób oznakowania dystrybutorów i pojazdów oraz zasady tworzenia i funkcjonowania Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych.

Korzyści dla kierowców

Ustawa obliguje ministra energii do opracowania krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych zawierających ocenę istniejącego stanu i przyszłego rozwoju rynku paliw alternatywnych w sektorze transportu.

Ustawa o elektromobilności przegłosowana. Strefy czystego transportu bez opłat

Przewidziano też szereg korzyści dla kierowców pojazdów elektrycznych, m.in. zwolnienie z akcyzy na zakup osobowych pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem (a do 1 stycznia 2021 r. również pojazdów osobowych hybrydowych, w których energia elektryczna jest akumulowana przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania), możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla autobusów, dodatkowe miejsca parkingowe, podwyższenie stawek odpisów amortyzacyjnych oraz zwolnienie z niektórych opłat.

Pojazdy autonomiczne na start!

Ustawa tworzy również ramy prawne dla testowania pojazdów autonomicznych (tj. pojazdów samochodowych, wyposażonych w systemy sprawujące kontrolę nad ruchem pojazdu i umożliwiające jego ruch bez ingerencji kierującego, który w każdej chwili może przejąć kontrolę nad pojazdem) na drogach publicznych.

Strefy czystego transportu – zależne od gmin

Nowe przepisy umożliwiają wprowadzanie stref czystego transportu przeznaczonych dla pojazdów przyjaznych środowisku. Decyzja o wprowadzeniu stref oraz zasadach ich funkcjonowania pozostanie w gestii samorządów. Przepisy epizodyczne ustawy określają minimalną liczbę punktów ładowania, jakie powinny być zainstalowane do  31 grudnia 2020 r.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, ale wprowadzanie poszczególnych rozwiązań będzie stopniowe i zakończy się w 2028 r.

Samochody hybrydowe zostały pominięte w ustawie o elektromobilności

Czytaj więcej

Skomentuj